Fong Wa Yin Flora

3rd Dan

Hong Kong Taekwondo Association Intermediate Coach
Hong Kong Taekwondo Association 3rd Class, Kyorugi Referee
Hong Kong Taekwondo Association 3rd Class, Poomsae Referee

問題回報General Enquiries

Hotline: 852-66236062
E-mail: info@advancedtkd.net

Mobile App